Disclaimer

Disclaimer 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. Grand Hotel Belle Vue aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium.

Privacy
Wij vinden de privacy van onze klanten belangrijk. Wij verwijzen naar onze Privacyverklaring voor gedetailleerde informatie betreffende ons privacy beleid.

Toepasselijk recht en geschillen
Belgisch recht is van toepassing op eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website. Uitsluitend de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd, dit behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.